35

kanchanaburi

?>

มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน ่ 736 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานพิธีบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 อบจ.กาญจนบุรี และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ

ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี/หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี (ผู้แทน อบจ.กจ) นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสพม.กาญจนบุรี นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 1

นายอดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสพปกาญจนบุรีเขต 2 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรีเขต 3 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรีเขต 4 แขกผู้มีเกียรติฯ และ สื่อมวลชน ร่วมพิธีฯ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประสานงาน/ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี/หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วงมกันในวันนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้น พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

3.ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี อย่างครอบคลุมเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน4.สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการสร้างระบบนิเวศทางการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้

5.สนับสนุนการส่งเสริมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 6.เพื่อใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสต่างๆ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่ายเท่านั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหรือสร้างภาระผูกพันรวมทั้งครอบผูกมัดทางกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างใด บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไปในการดำเนินงานของทุกฝ่าย

และอาจมอบหมายผู้ประสานงานได้ในการกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งบันทึกความเข้าใจ ฉบับนี้ บันทึกความเข้าใจนี้ มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ทั้งนี้ทุกฝ่ายอาจพิจารณาและตกลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้โดยให้จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือนี้ขึ้น

ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร กล่าวอีกว่า และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะยกเลิกบันทึกความเข้าใจความร่วมมือนี้ ก็สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้จัดทำขึ้น 10 ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันโดยทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ.

#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 40 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 515 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 261 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 397 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 858 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 261 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 266 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 737 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 238 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 274 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 189 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 218 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 523 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 290 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 200 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 166 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 317 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 315 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 520 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
“ผอ.หงษ์ดี” มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29/03/2024 17:16     อ่าน 537 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจนบุรีพบสื่อมวลชนในการประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวกาญจนบุรี
วันที่ 29/03/2024 16:54     อ่าน 404 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

21/06/2023 20:20

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2566

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะสื่อมวลชน นำคระสื่อ ... อ่านต่อ

05/08/2021 19:42

"ผอ.หงษ์ดี" ประกาศ ลดค่าใช้จ่ายนักเรียน ช่วยเหลือผู้ปกครอง

(5 ส.ค.64) นายหงษ์ดี ศรีเสน ผอ.ร.ร.วิสุทธรังษี ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ... อ่านต่อ

20/02/2020 12:32

กาญจนบุรีนำผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี”

กาญจนบุรีนำผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจ“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 นายอนันต์ น ... อ่านต่อ

24/07/2020 13:33

นายก ทต.ท่ามะขาม นำคณะผู้บริหาร-สมาชิก-ข้าราชการ ในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี-ทำความสะอาดวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวิษณุ บุญญรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขาม ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่ามะขาม ร่วมพิธีฯ ณ ห ... อ่านต่อ

18/06/2022 00:21

ทต.แก่งเสี้ยน จัดเทศบาลสัญจร  ดูแลความความเป็นอยู่ รับฟังและเเก้ไขปัญหาให้ประชาชน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน  ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.บุญเล ... อ่านต่อ

13/06/2020 13:21

ฉก.ลาดหญ้าตรวจเข้มจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 4 รายมาจากช่องธรรมชาติบ้านพุนำ้ร้อน

ฉก.ลาดหญ้าตรวจเข้มจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 4 รายมาจากช่องธรรมชาติบ้านพุนำ้ร้อน ...เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บก.ควบคุม ส่วน ลว.ฉก.ลาดหญ้า โดย มว. มว.ลว.ที่ 3 (จุดตรวจร่วมเขาหนีบ) ร่วมกับ จนท ... อ่านต่อ

30/10/2022 08:31

รอง ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่  30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รอง ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดกรวยถวายราชสั ... อ่านต่อ

12/08/2022 01:29

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจน์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ครบรอบ 130 ปี

 ว ... อ่านต่อ

16/06/2022 01:30

ขยายเวลารับสมัครถึง 20 มิถุนายน นี้

"งานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ ที่ไม่ควรพลาด"

ข่าวทั้งหมด

Facebook