35

kanchanaburi

?>

นางสาวอรอุมา ตาพทิพย์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยกบ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21/04/2023 17:53     อ่าน ่ 27,220 ครั้งนางสาวอรอุมา ตาพทิพย์ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยกบ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยกบ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านการพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน จากคุรุสภา ปี พ.ศ. 2564 , เป็นครูวิทยากรแกนนำจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ จาก อบจ.กาญจนบุรี ,เป็นคณะกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จากศึกษาธิการภาค 3 ปีพ.ศ.2565 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3 ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรีผลงานทางวิชาการ เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2564, รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2565 จากเขตตรวจราชการที่ 3, ผ่านการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ.กาญจนบุรี, รางวัลและผลงาน อาทิ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลโล่เกียรติยศสถานศึกษาแข่งขันสวดบทธัมมจักกัปวัตตนสูตรระดับจังหวัด ยอดสวดสูงสุด อันดับ 1 ปี พ.ศ. 2561, ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม, ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ, รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปี พ.ศ. 2563, รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง “สังขละบุรีเมืองแห่งวัฒนธรรม สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่" จาก สพฐ. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ปี พ.ศ. 2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐานเน้นการเรียนรู้แบบรวมพลัง วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกบ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมมือกันทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นที่ 1 ขั้นตั้งปัญหาที่ท้าทาย ขั้นที่ 2 ขั้นกำหนดประเด็นที่ต้องการรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นแสวงหาความรู้และนวัตกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรู้และตัดสินใจ ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนกลับและปรับปรุง และขั้นที่ 6 ขั้นนำเสนอสู่สาธารณะ การได้ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในกลุ่มเช่นนี้ ส่งผลให้การเรียนรู้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งอ่อนในด้านใดด้านหนึ่งใช้ควาสามารถพิเศษด้านอื่นของตนช่วยให้งานสำเร็จได้ไม่แพ้ผู้อื่น นักเรียนแต่ละคนมีความชอบและความถนัดที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานถือเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านการพัฒนาทักษะกระบวนการ Active Learning ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข.#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 40 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 514 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 260 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 396 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 853 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 259 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 266 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 736 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 237 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 274 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 188 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 218 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 522 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 289 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 199 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 165 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 316 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
“ผอ.หงษ์ดี” มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29/03/2024 17:16     อ่าน 537 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจนบุรีพบสื่อมวลชนในการประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวกาญจนบุรี
วันที่ 29/03/2024 16:54     อ่าน 402 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

19/05/2020 22:16

นักธุรกิจกาญจน์ทำข้าวปรุงรสวันละ 1,000 กล่องแจกชาวบ้านครบ 31 วันแล้ว..

นักธุรกิจกาญจน์ทำข้าวปรุงรสวันละ 1,000 กล่องแจกชาวบ้านครบ 31 วันแล้ว.. ชาวกาญจน์ทุกท่านลองฟังเสียง..นักธุรกิจบ้านเราที่ร่วมกันแจกข้าวกล่องวันละ หนึ่งพันกล่อง จนครบ 31 วันมีที่ไหน?? แถมยัง..มายืนเสร ... อ่านต่อ

04/07/2020 13:56

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี/ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสมาคมกีฬาจังหวั ... อ่านต่อ

24/07/2020 23:07

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ... อ่านต่อ

18/03/2020 16:30

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้จังหวัดกาญจนบุรี นำไปแจกจ่ายให้ประชาชน

วันนี้ (18 มี.ค.63) นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้นำแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ มามอบให้กับจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหว ... อ่านต่อ

14/02/2020 18:21

...14 กุมภาวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก สองผู้เฒ่าจูงมือเข้าประตูวิวาห์

...14 กุมภาวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก..อนุภาพแห่งรัก ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่ว่าจะอายุเท่าใดไม่ใช่อุปสรรคของความรัก..ผู้ชายอายุ 70 กว่าปีจูงมือสาวสวย 60 กว่าปี เข้าพิํธีวิวาห์อย่างสมเกียรติ จัดโต๊ะจีน ... อ่านต่อ

21/03/2022 20:48

ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 -นายกเหล่ากาชาดฯกาญจน์ มอบถุงยังชีพ 210 ชุด ช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอห้วยกระเจา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. (21 มี.ค.65) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยมี นางรชยา ภูมิสวัส ... อ่านต่อ

17/07/2021 23:52

เขื่อนศรีนครินทร์-เขื่อนวชิราลงกรณ มอบเสากดเจล-พัดลม-ชุดกิ๊ฟเซ็ท กฟผ.และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ รพ.สนาม โรงพยาบาลมะการักษ์

วันที่ 16 ก.ค.2564 นายสุทิน ชูชาติ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาและ น.ส.อาจารี ศิริประพฤทธิ์ หัวหน้ากองบริหาร ตัวแทนเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมมอบเสากดเจลจำนวน 18 ตัว พัดลม จำนวน 100 ตัว ชุ ... อ่านต่อ

08/03/2020 12:23

ผู้ว่าฯกาญจน์ นำหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนวางพานพุ่ม เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ประธานประกอบพิธีสงค์และวางพานพุ่มหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “รัชกาลที่ 3” เนื่องใ ... อ่านต่อ

14/08/2020 14:10

“นย.พัชรา” เคาะฆ้องเปิดประชุมประจำสัปดาห์และจัดสนเทศโรตารี ในหัวข้อ “จะเปลี่ยนลูกทุ่ง ให้เป็นลูกกรุงได้อย่างไร”

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางพัชรา จันทร์ผึ้งสุข นายกสโมสรโรตารีมณีกาญจนบุรี /เจ้าของศรีสยามรีสอร์ท ประธานจัดกิจกรรมมิตรภาพสังสรรค์ โดยมี คณะกรรมการบริหารและ มวลมิตรต่างสโมสรฯ ไ ... อ่านต่อ

11/02/2020 22:09

ผู้ว่าฯกาญจนบุรี เปิดตัวสโมสรสิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี T4 “นักรบภาคตะวันตก”

ผู้ว่าฯกาญจนบุรี เปิดตัวสโมสรสิงห์ระฆังทอง กาญจนบุรี เอฟซี T4 “นักรบภาคตะวันตก” ...เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดตัวทีม ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook