35

kanchanaburi

?>

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2566

วันที่ 21/06/2023 20:20     อ่าน ่ 1,404 ครั้ง

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะสื่อมวลชน นำคระสื่อมวลชน เยี่ยมชมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566  และเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรณสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด  โดยมี นายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย น.ส.กฤษดา สมรูป ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด นายวรพจน์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ ให้การต้อนรับ   จากนั้นยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของสมาชิกสหกรณ์  ในการนี้ รองอธิการบดีส่งเสริมสหกรณ์ได้เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์และพบปะสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรพร้อมการชื่นชมสหกรณ์การเกษตรอย่างมะขามเตี้ย จำกัด ในการดำเนินธุรกิจและผลสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ที่ส่งผลให้การดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้ประสบความสำเร็จและมีความเข้มแข็งจนสามารถคว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 และได้เข้ารับพระราชทานโล่ในพระราชพิธีพืชมงคลจบพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและการแก้ปัญหาหนี้สินผ่านรายการโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตร “เกษตรปลอดหนี้” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สิน ทั้งจากสภาพแวดล้อมสังคมหรือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่หนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านรายการโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตร ”เกษตรปลอดหนี้” เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จำกัดดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศได้เล็งเห็นประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการเงินภาคครัวเรือนให้แก่สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักการและมีทักษะในการจัดการการเงินของครัวเรือน มีความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมสามารถสร้างวินัยทางการเงินได้อย่างเหมาะสมมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับภาระหนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้แนวทางในการลดภาระหนี้และปลดหนี้ได้

ตลอดจนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างปลอดหนี้ได้ในที่สุด โดยกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากต้นตออย่างจริงจัง โดยกรมได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาหนี้มาร่วมเสวนาและช่วยถอดบทเรียนเชิงลึกอีกด้วยดังนั้นในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายจะได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดช่วยพี่น้องเกษตรกรให้หมดปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นเกษตรกรปลอดหนี้ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศต่อไป 

โอกาสนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานและแปลงสมุนไพรของ คุณกาญจนา ป้อมสกุล หรือ ครูฝน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย ณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 บ้านท่าไม้ยาว ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย ซึ่งได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตและสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเปิดให้ผู้สมัครเข้ามาเยี่ยมชม ทั้งนี้ได้มีการสาธิตกระบวนการเจาะไม้ไผ่ เพื่อเก็บน้ำจากไม้ไผ่มาทำน้ำไม้ไผ่ธรรมชาติโดยมีคุณประโยชน์ในการช่วยล้างลำไส้พร้อมชมแปลงสมุนไพรที่ปลูกพืชสมุนไพรหลายชนิด สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพร รวมทั้งชมการสาธิตการนำผลผลิตการเกษตรมาแปรรูปและเยี่ยมชมภายในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพรของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ น้ำมันนวด สเปรย์กันยุง แชมพู ชาหญ้าหวาน สบู่จากรังไหม และสบู่จากสมุนไพร

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายด้านการประมงกิจกรรมการเลี้ยงผำ ไข่น้ำ ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ภายในศูนย์เรียนรู้สาหร่ายน้ำจืด หรือ ไข่ผำ ของลูกหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด โดยคุณกมลวรรณ รุ่งประเสริฐซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาทำอาชีพการเกษตรผสมผสาน และได้เริ่มเลี้ยงไข่ผำ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น ข้าวเกรียบผำ  ขนมจีนน้ำยาไข่ผำ รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ในการขยายตลาดสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ จนได้เป็นที่รู้จักและมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนต่อยอดการทำธุรกิจอีกด้วย.

#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

อบต.แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 11/07/2024 15:15     อ่าน 156 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน 680 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 174 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 804 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 2,333 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 337 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 394 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 903 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 351 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 312 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 299 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 647 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 347 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 320 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 273 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 434 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 651 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

31/01/2023 02:21

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดงานขับเคลื่อนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดกาญจนบุรี "ถิ่นวีรชนคนกล้า แหล่งร่วมศรัธาคนดี ศรีรัตนโกสินทร์"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (30 ม.ค. 66) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดงานการขับเคลื่ ... อ่านต่อ

26/07/2020 19:55

“แม่ทัพภาคที่ 1” เปิดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 แล ... อ่านต่อ

03/05/2022 22:10

"รองเด่น"ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 มอบข้าวสารให้กับ ผกก.สภ.สังขละบุรี นำไปมอบต่อให้ครอบครัวตำรวจ-หุงเลี้ยงผู้ต้องขัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ หรือ “รองเด่น” ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 (น้องชาย อดีต ส.ส.พินิจ จันทร์สมบูรณ์ ) และทีมงาน เดินทางไปที่สภ.ส ... อ่านต่อ

29/04/2022 12:28

นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ)

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โอกาสนี้ ... อ่านต่อ

17/09/2020 13:15

นอภ.เลาขวัญ เปิดโครงการพี่สอนน้อง ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1

เมื่อเวลา 10.00 น. (16 ก.ย.63) ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ เปิดโครงการพี่สอนน้อง ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมกองร้อย อส.อ.เลาขวัญที่ 8 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ด้วยความสมัค ... อ่านต่อ

21/09/2020 14:38

“ผบ.พล.9” พบปะญาติและทหารใหม่ ในกิจกรรมวันพร้อมญาติ ประจำปี 2563 พร้อมให้คำมั่นสัญญามั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2563 พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 1 พร้อมชมการแสดงของทหารใหม่ พบปะทักทาย ... อ่านต่อ

07/10/2020 18:48

ฝ่ายปกครองอำเภอเลาขวัญ ร่วมกับ ตร.สภ.เลาขวัญ ทลายแหล่งการพนันออนไลน์ หลังชาวบ้านร้องเรียน

วันที่ 7 ต.ค. 2563 นาย พ.อ.อ.เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำกำลังพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิก อส. ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.เลาขวัญ นำโดย พ.ต.อ.พฤหัส สังข์ประเสริฐ ... อ่านต่อ

29/03/2024 16:54

สสจ.กาญจนบุรีพบสื่อมวลชนในการประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวกาญจนบุรี

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ป ... อ่านต่อ

02/03/2020 21:26

ม้าเหล็กเที่ยวจากหนองปลาดุก-น้ำตกไทรโยคน้อยชนคนเสียชีวิต

ม้าเหล็กเที่ยวจากหนองปลาดุก-น้ำตกไทรโยคน้อยชนคนเสียชีวิต ...เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 1 มีนาคม 2563 ร.ต.อ.นเรศ สุดสาคร รอง.สว.สอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต บริเวณใกล้ริมถน ... อ่านต่อ

11/10/2021 21:53

สมัครเลือกตั้งนายก อบต.ลาดหญ้า (วันแรก) "ชูชาติ" อดีตนายกฯ ได้เบอร์ 1 - "ทวี" ได้เบอร์ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ อบต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ด้านหลัง) จ่าเอกณรงค์ธร สวัสดิ์มี ปลัด อบต.ลาดหญ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook