35

kanchanaburi

?>

“องคมนตรี” เปิดกิจกรรมโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)

วันที่ 21/06/2023 18:59     อ่าน ่ 959 ครั้ง

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 21 มิถุนายน 2566 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  ประธานเปิดกิจกรรมโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชนุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)  จากนั้นมอบอุปกรณ์ช่วยความพิการให้กับผู้ป่วยและเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) โดยมี  นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวรายงานฯ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กาญจนบุรี  นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นพ.ศานติ์ ศานติวรกุล ผอ.รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า  โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โดยมีศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) เป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสาแก่โรงพยาบาลที่มูลนิธิให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการดังนี้ 1.การพาหมอไปหาคนไข้ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่รบกวนพื้นที่ 2.การรักษาแบบไร้รอยต่อผ่านการแพทย์ทางไกล ด้วยการจัดระบบบริการแบบบูรณาการระหว่างผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางร่วมกับพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง 3.การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางและขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปภายในจังหวัด

รองอธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า  ในการนี้กรมการแพทย์จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นการสนองตอบปัญหาและความต้องการของพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 1.การสนับสนุนวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อเข้ารับการอบรมเฉพาะทาง จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1.การดูแลผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการประเมินภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มให้ผู้สูงอายุมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน 2.สาขาพัฒนาการเด็กเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 90 คน 3.สาขาทันตกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดพาและแทรกซ้อนในงานศัลยกรรมช่องปาก มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน  2.การจัดหน่วยบริการทางให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่ซับซ้อนและการแพทย์เฉพาะทาง มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 90 คน ในสาขาต่างๆ ได้แก่ 1.สาขาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จำนวน 20 คน 2.สาขาจักษุ จำนวน 40 คน และ3. สาขาบริการทันตกรรม จำนวน 30 คน 

นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช กล่าวอีกว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรแพทย์จากโรงพยาบาลสถาบันเฉพาะทางในสังกัดกรมการแพทย์ ประกอบด้วยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันทันตกรรม สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รวมถึงคณะทำงานสังกัดกรมการแพทย์ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยแพทย์ในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และโรงพยาบาลมะการักษ์ รวมขนาด 792 เตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จำนวน 67 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง รวม 580 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 142 แห่ง ถ่ายโอน ไป เทศบาล 1 แห่ง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 97 แห่ง คงเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 46 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง คือ สสช.จะแกโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเป็น 1 ในโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้บริการสาธารณสุขทั้งเชิงรับและเชิงรุก

ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการในวันนี้ ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)  ในการขับเคลื่อนกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน การสนับสนุนวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายเพื่อเข้ารับการอบรมสาขาผู้สูงอายุ สาขาพัฒนาการเด็ก และสาขาทันตกรรม.#โฆษณา
A1

A2

ข่าวยอดนิยม

#โฆษณา A3

A4

ข่าวสารมาใหม่

อบต.แก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 11/07/2024 15:15     อ่าน 147 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผู้ว่าฯกาญจน์ เปิดงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิ และงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 01/07/2024 22:52     อ่าน 679 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผบ.พล.ร.9 "ติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมทุกภัยพิบัติ"
วันที่ 12/06/2024 18:36     อ่าน 174 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ประจำปี 67
วันที่ 07/06/2024 01:44     อ่าน 804 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.ท่องเที่ยวกาญจน์ จับโชเฟอร์แท็กซี่ สุดแสบ ฉกกระเป๋าเงิน นทท.ต่างชาติ แล้วหลบหนี - จับได้ที่นครปฐม
วันที่ 06/06/2024 00:38     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
วันที่ 04/06/2024 23:10     อ่าน 518 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ตร.สภ.สังขละบุรี รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
วันที่ 31/05/2024 16:07     อ่าน 2,326 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 31/05/2024 15:45     อ่าน 337 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ
วันที่ 30/05/2024 18:34     อ่าน 394 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
มรภ.กจ.ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และ ศึกษาธิการจังหวัดฯ อบจ.และ ทม.กาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 25/05/2024 12:56     อ่าน 903 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
"รองเตือน" เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนรักโลก
วันที่ 21/05/2024 17:25     อ่าน 314 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 21/05/2024 15:48     อ่าน 351 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
สสจ.กาญจน์ จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20/05/2024 19:57     อ่าน 312 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
เขื่อนวชิราลงกรณ จัดฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ระดับ ED2
วันที่ 20/05/2024 18:53     อ่าน 299 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
วัดถาวรวราราม จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 190 ปี และเปิดอาคารพระมหามงคลวิหารสิริกาญจโนภาส (12 ราศี)
วันที่ 15/05/2024 14:40     อ่าน 647 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับอำเภอสังขละบุรี
วันที่ 13/05/2024 20:37     อ่าน 347 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ผวจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 14
วันที่ 10/05/2024 01:26     อ่าน 320 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
โครงการพาหมอไปหา ปชช.เฉลิมพระเกียรติฯ -นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา 21 คลินิก ตรวจรักษา ปชช.พื้นที่ห่างไกล มีผู้เข้ารับบริการ 22,071 ราย
วันที่ 09/05/2024 14:51     อ่าน 273 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์รถยนต์ของชาวบ้าน 2 คัน ถูกน้ำในแม่น้ำแควน้อยพัดลอยไปกลางแม่น้ำบริเวณสะพานปรังกาสี
วันที่ 03/05/2024 19:29     อ่าน 367 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อบจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทม.กาญจนบุรี และ ทม.ปากแพรก แถลงข่าวจัดงานเทศกาล “Songkran Festival 2024 @Kanchanaburi”อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 04/04/2024 01:20     อ่าน 434 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
ชาวบ้านอำเภอไทรโยค ช่วย "ลูกแมวดาว" ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บ และประสานจนท.อุทยานฯ ไทรโยค มารับและนำส่งสัตวแพทย์ดูแลต่อ
วันที่ 31/03/2024 23:47     อ่าน 651 ครั้ง
อ่านข่าวต่อ...
อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

20/03/2020 16:37

อำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และประชาชนจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมจิตอาส ... อ่านต่อ

14/03/2020 20:59

""กำนันตึ๋ง" เผย ปัญหาช้างป่าเข้ามาในชุมชน เนื่องจากในป่าขาดแหล่งน้ำ-อาหาร

วันที่14 มีนาคม 2563 นายวสันต์ สุนจิรัตน์กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (สวท.) จ.กาญจนบุรี "ปัญหาช้างป่าที่เข้ามาในชุมชน" เนื่องจา ... อ่านต่อ

18/11/2021 10:43

ปลัดอาวุโสเมืองกาญจน์มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านตำบลช่องสะเดาที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า-กำนันวสันต์ รายงานสถานะการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (7พ.ย.64) นายนพดล สุกิจปาณีนิจ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี(ปภ.) มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญ ... อ่านต่อ

05/04/2022 19:09

ร.ร.วิสุทธรังษี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิสุทธรังษี จัดงาน 118 ปี วันวิสุทธิ์ - มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2565 พระเทพเมธีภรณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาหลวงปู่และวางพวงมาลัย พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี/เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้ ... อ่านต่อ

17/06/2021 08:20

“กาญจนบุรี นัดจับคู่กู้เงินเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ” 17 มิ.ย. 64 นี้

สำนักงานพาณิช์จังหวัดกาญจนุบุรี ขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสงค์จะกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง เข้าร่วมกิจกรรม “จับคู่กู้เงิน” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย ... อ่านต่อ

23/02/2020 19:19

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้เก่า หลังตลาดท่าม่วง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ก.พ.2563 พ.ต.อ.สุชาย เทศัชบุตร ผกก.สภ.ท่าม่วง รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณบ้านห้องแถวเก่าแก่ในตลาดท่าม่วง หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จึงพร้อมด้วย นายพิส ... อ่านต่อ

07/03/2020 12:36

ไม่ธรรมดา..เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระป่า จ.กาญจนบุรียังสมบูรณ์..พบเสือโครงตัวใหญ่เดินหาอาหาร...

ไม่ธรรมดา..เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระป่า จ.กาญจนบุรียังสมบูรณ์..พบเสือโครงตัวใหญ่เดินหาอาหาร... ...เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี รายงานความคืบหน้ากรณีพบเสือโคร่งในพื้นที่เขตฯ จากการต ... อ่านต่อ

18/08/2021 15:40

นายกเหล่ากาชาดฯกาญจน์ พร้อมคณะมอบถังน้ำและเงินสนับสนุนให้กับ 6 อำเภอที่ได้รับการจัดสรร

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่า ... อ่านต่อ

26/10/2022 23:38

ชาวกาญจนบุรี ร้อยใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม “วันต้นไม้ของพ่อ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรณภพ เวี ... อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Facebook